srijeda 01 dec 2021

Kontinuitet edukcije na JZU UKC Tuzla

U amfiteatru Klinike za interne b9olesti JZU UKC Tuzla održan je u petak (02.11.) 229. stručni sastanak medicinskih sestara i tehničara. Kao i do sada prezentirane su dvije aktuelne teme.

Prvu temu: "Značaj medicinske sestre-tehničara u transplantaciji koštane srži" predstavila nam je Sanela Suljić, medicinska sestra s Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju. Kroz rad je istakla da medicinska sestra kao član multidisciplinarnog tima sudjeluje u svim aktivnostima zbrinjavanja hematoloških bolesnika sa svojim znanjem i specifičnim vještinama. Također, medicinska sestra/tehničar na temelju procjene stanja pacijenta, njegovim promatranjem, anamnestičkim podacima i podacima prikupljenim od strane sestara i liječnika, utvrđuje potrebe ili procjenu, planira svoju sestrinsku njegu, zadaje ciljeve, planira intervencije koje će provoditi oko tog pacijenta, te na kraju vrši evaluaciju svog rada. 

Cilj rada bio je da se prikaže da dobro uvježbana i motivisana medicinska sestra/tehničar će poboljšati kako somatsko tako i mentalno zdravlje bolesnika i kontinuirano razvijati i educirati porodicu pacijanata.

"Sveobuhvatna procjena potreba pacijenata i porodica u palijativnoj njezi" bila je druga temu, koju nam je predstavila Olivera Sadiković, odgovorna sestra Dječijeg hospisa. Temeljna svrha palijativnog zbrinjavanja jeste kontrola i ublažavanje simptoma, posebno boli, objedinjavanje fizičkih, psiholoških i duhovnih oblika pomoći u očuvanju dostojanstva bolesnika i njihova integriteta, ali i integriteta njegove porodice. Cilj palijativnog zbrinjavanja je dostizanje najvišeg mogućeg kvaliteta življenja za pacijente sa hroničnim progresivnim bolestima.